IaHUShUA!

"To Seek out that which was Lost..."


תהליםפרקקי"ט

אשרי תמימי‐דרךההלכיםבתורתיהוה

IaHUeH  in TORoT the walkers  my entire, integrity, truth - way,  road My happiness straight, level


אשרינצריעדתיובכללבידרשוהו

 

 

אףלאפעלועולהבדרכיוהלכו

אתהצויתהפקדיךלשמרמאד

אחלייכנודרכילשמרחקיך

אזלאאבושבהביטיאלכלמצותיך

אודךבישרלבבבלמדימשפטיצדקך

אתחקיךאשמראלתעזבניעדמאד

במהיזכה‐נעראת‐ארחולשמרכדברך

בכללבידרשתיךאלתשגניממצותיך

בלביצפנתיאמרתךלמעןלאאחטאלך

ברוךאתהיהוהלמדניחקיך

בשפתיספרתיכלמשפטיפיך

בדרךעדותיךששתיכעלכלהון

בפקדיךאשיחהואביטהארחתיך

בחקתיךאשתעשעלאאשכחדברך

 

גמלעל‐עבדךאחיהואשמרהדברך

גל‐עיניואביטהנפלאותמתורתך

גראנכיבארץאל‐תסתרממנימצותיך

גרסהנפשילתאבהאל‐משפטיךבכל‐עת

גערתזדיםארוריםהשגיםממצותיך

גלמעליחרפהובוזכיעדתיךנצרתי

גםישבושריםבינדברועבדךישיחבחקיך

גם‐עדתיךשעשעיאנשיעצתי

 

דבקהלעפרנפשיחיניכדברך

דרכיספרתיותעננילמדניחקיך

דרך‐פקודיךהבינניואשיחהבנפלאותיך

דלפהנפשימתוגהקימניכדברך

דרך‐שקרהסרממניותורתךחנני

דרך‐אמונהבחרתימשפטיךשויתי

דבקתיבעדותיךיהוהאל‐תבישני

דרך‐מצותיךארוץכיתרחיבלבי

 

הורנייהוהדרךחקיךואצרנהעקב

הבינניואצרהתורתךואשמרנהבכללב

הדריכניבנתיבמצותיךכיבוחפצתי

הטלביאלעדותיךואלאלבצע

העברעינימראותשואבדרכךחיני

הקםלעבדךאמרתךאשרליראתך

העברחרפתיאשריגרתיכימשפטיךטובים

הנהתאבתילפקדיךבצדקתךחיני

 

ואענהחרפידברכיבטחתיבדברך

ואלתצלמפידבראמתעדמאדכילמשפטךיחלתי

ואשמרהתורתךתמידלעולםועד

ואתהלכהברחבהכיפקדיךדרשתי

ואדברהבעדתיךנגדמלכיםולאאבוש

ואשתעשעבמצותיךאשראהבתי

ואשאכפיאלמצותיךאשראהבתיואשיחהבחקיך

 

זכרדברלעבדךעלאשריחלתני

זאתנחמתיבענייכיאמרתךחיתני

זדיםהליצניעדמאדמתורתךלאנטיתי

זכרתימשפטיךמעולםיהוהואתנחם

זלעפהאחזתנימרשעיםעזביתורתך

זמרותהיוליחקיךבביתמגורי

זכרתיבלילהשמךיהוהואשמרהתורתך

זאתהיתהליכיפקדיךנצרתי

 

חלקייהוהאמרתילשמרדבריך

חליתיפניךבכללבחנניכאמרתך

חשבתידרכיואשיבהרגליאל‐עדתיך

חשתיולאהתמהמהתילשמרמצותיך

חבלירשעיםעודניתורתךלאשכחתי

חצותלילהאקוםלהודותלךעלמשפטיצדקך

חבראנילכלאשריראוךולשמריפקודיך

חסדךיהוהמלאההארץחקיךלמדני

 

טובעשיתעםעבדך|יהוהכדברך

טובטעםודעתלמדניכיבמצותיךהאמנתי

טרםאענהאנישגגועתהאמרתךשמרתי

טובאתהומטיבלמדניחקיך

טפלועלישקרזדיםאניבכללבאצרפקודיך

טפשכחלבלבםאניתורתךשעשעתי

טובליכיעניתילמעןאלמדחקיך

טובליתורתפיךמאלפיזהבוכסף

 

ידיךעשוניויכוננוניהבינניואלמדהמצותיך

יראיךיראוניוישמחוכילדברךיחלתי

ידעתייהוהכיצדקמשפטיךואמונהעניתני

יהינאחסדךלנחמניכאמרתךלעבדך

יבאונירחמיךואחיהכיתורתךשעשעי

יבשוזדיםכי‐שקרעותוניאניאשיחבפקודיך

ישובולייראיךוידעועדתיך

יהילביתמיםבחקיךלמעןלאאבוש

 

כלתהלתשועתךנפשילדברךיחלתי

כלועינילאמרתךלאמרמתיתנחמני

כיהייתיכנאדבקיטורחקיךלאשכחתי

כמהימיעבדךמתיתעשהברדפימשפט

כרוליזדיםשיחותאשרלאכתורתך

כלמצותיךאמונהשקררדפוניעזרני

כמעטכלוניבארץואנילאעזבתיפקודיך

כחסדךחיניואשמרהעדותפיך

 

לעולםיהוהדברךנצבבשמים

לדרודראמונתךכוננתארץותעמד

למשפטיךעמדוהיוםכיהכלעבדיך

לוליתורתךשעשעיאזאבדתיבעניי

לעולםלאאשכחפקודיךכיבםחייתני

לךאניהושיעניכיפקודיךדרשתי

ליקוורשעיםלאבדניעדתיךאתבונן

לכלתכלהראיתיקץרחבהמצותךמאד

 

מהאהבתיתורתךכלהיוםהיאשיחתי

מאיביתחכמנימצותךכילעולםהיאלי

מכלמלמדיהשכלתיכיעדותיךשיחהלי

מזקניםאתבונןכיפקודיךנצרתי

מכלארחרעכלאתירגלילמעןאשמרדברך

ממשפטיךלאסרתיכיאתההורתני

מהנמלצולחכיאמרתךמדבשלפי

מפקודיךאתבונןעלכןשנאתיכלארחשקר

 

נר‐לרגלידברךואורלנתיבתי

נשבעתיואקימהלשמרמשפטיצדקך

נעניתיעדמאדיהוהחיניכדברך

נדבותפירצהנאיהוהומשפטיךלמדני

נפשיבכפיתמידותורתךלאשכחתי

נתנורשעיםפחליומפקודיךלאתעיתי

נחלתיעדותיךלעולםכיששוןלביהמה

נטיתילבילעשותחקיךלעולםעקב

 

סעפיםשנאתיותורתךאהבתי

סתריומגניאתהלדברךיחלתי

סורוממנימרעיםואצרהמצותאלהי

סמכניכאמרתךואחיהואלתבישנימשברי

סעדניואושעהואשעהבחקיךתמיד

סליתכלשוגיםמחקיךכישקרתרמיתם

סגיםהשבתכלרשעיארץלכןאהבתיעדתיך

סמרמפחדךבשריוממשפטיךיראתי

 

עשיתימשפטוצדקבלתניחנילעשקי

ערבעבדךלטובאליעשקניזדים

עיניכלולישועתךולאמרתצדקך

עשהעםעבדךכחסדךוחקיךלמדני

עבדךאניהבינניואדעהעדתיך

עתלעשותליהוההפרותורתך

עלכןאהבתימצותיךמזהבומפז

עלכןכלפקודיכלישרתיכלארחשקרשנאתי

 

פלאותעדותיךעלכןנצרתםנפשי

פתחדבריךיאירמביןפתיים

פיפערתיואשאפהכילמצותיךיאבתי

פנהאליוחנניכמשפטלאהבישמך

פעמיהכןבאמרתךואלתשלטביכלאון

פדנימעשקאדםואשמרהפקודיך

פניךהארבעבדךולמדניאת‐חקיך

פלגימיםירדועיניעללאשמרותורתך

 

צדיקאתהיהוהוישרמשפטיך

צויתצדקעדתיךואמונהמאד

צמתתניקנאתיכישכחודבריךצרי

צרופהאמרתךמאדועבדךאהבה

צעיראנכיונבזהפקדיךלאשכחתי

צדקתךצדקלעולםותורתךאמת

צרומצוקמצאונימצותיךשעשעי

צדקעדותיךלעולםהבינניואחיה

 

קראתיבכללבעננייהוהחקיךאצרה

קראתיךהושיעניואשמרהעדתיך

קדמתיבנשףואשועהלדבריךיחלתי

קדמועיניאשמרותלשיחבאמרתך

קולישמעהכחסדךיהוהכמשפטךחיני

קרבורדפיזמהמתורתךרחקו

קרובאתהיהוהוכלמצותיךאמת

קדםידעתימעדתיךכילעולםיסדתם

 

ראהענייוחלצניכיתורתךלאשכחתי

ריבהריביוגאלנילאמרתךחיני

רחוקמרשעיםישועהכיחקיךלאדרשו

רחמיךרביםיהוהכמשפטיךחיני

רביםרדפיוצרימעדותיךלאנטיתי

ראיתיבגדיםואתקוטטהאשראמרתךלאשמרו

ראהכיפקודיךאהבתייהוהכחסדךחיני

ראשדברךאמתולעולםכלמשפטצדקך

 

שריםרדפוניחנםומדבריךפחדלבי

ששאנכיעלאמרתךכמוצאשללרב

שקרשנאתיואתעבהתורתךאהבתי

שבעביוםהללתיךעלמשפטיצדקך

שלוםרבלאהביתורתךואיןלמומכשול

שברתילישועתךיהוהומצותיךעשיתי

שמרהנפשיעדתיךואהבםמאד

שמרתיפקודיךועדתיךכיכלדרכינגדך

 

תקרברנתילפניךיהוהכדברךהבינני

תבואתחנתילפניךכאמרתךהצילני

תבענהשפתיתהלהכיתלמדניחקיך

תעןלשוניאמרתךכיכלמצותיךצדק

תהיידךלעזרניכיפקודיךבחרתי

תאבתילישועתךיהוהותורתךשעשעי

תחי‐נפשיותהללךומשפטךיעזרני

תעיתיכשהאבדבקשעבדךכימצותיךלאשכחתי