| אנכי | יהוה | אלהיך | אשר | הוצאתיך | מארץ
מצרים
| מבית | עבדים

I | IaHUeH | ELoHIKa (your ALmighty) | which-who | the bringer out of you | from land | MiTsRaIM | from house-dwelling-habitation | workers-laborers-slaves 

1

 לא | יהיה‐לך | אלהים | אחרים | על‐פני

NO | he to be-exist - to you | ELoHIM | others | above-over-upon-before - My presence-face

 | לא | תעשה‐לך | פסל | וכל‐תמונה | אשר | בשמים | ממעל
ואשר
| בארץ | מתחת | ואשר | במים | מתחת | לארץ

NO | will you make-fashion - to you | an idol-graven image | and all-any - form-image-likeness | which-who | in sky-heavens | from higher part-above | and which-who | in earth-land | from under part-beneath | and which-who | in waters from under part-beneath | to-towards earth-the land 

לא‐תשתחוה | להם | ולא | תעבדם | כי | אנכי | יהוה
אלהיך | אל | קנא | פקד | עון | אבת | על‐בנים | על‐שלשים |
ועל‐רבעים | לשנאי
|

NO - will you bow-submit | to them | and no | will you work-serve (them) | for-because | I | IaHUeH | ELoHIKa (your ALmighty) | EL | jealous to attend to-reckon-number-visit-punish | perversity-depravity-iniquity-guilt | fathers | upon-above-over-in addition to - sons-children | upon-above-over-in addition to - descendants of third degree | and upon-above-over-in addition to descendants of fourth degree | of my haters-enemies

ועשה | חסד | לאלפים | לאהבי | ולשמרי | מצותי

And to do-make | to be good-kind-favourable | unto thousands | towards who love me and | keep-guard-protect-attend to | My commandments

2

לא | תשא | את‐שם‐יהוה | אלהיך | לשוא | כי
לא | ינקה | יהוה | את | אשר‐ישא | את‐שמו | לשוא |

NO | will you lift up-bear up-carry-take | even (points to) - Name - IaHUeH | ELoHIKa (your ALmighty) | to emptiness-vanity-falsehood-desolation | for-because | no | he  be clean-pure-free-innocent to Him | IaHUeH | even (points to) | which-who-that - he lift up-bear up-carry-take | even (points to) - His Name | to emptiness-vanity-falsehood-desolation

3

זכור | את‐יום | השבת | לקדשו

Mark-remember  | even (points to) - day | The ShaBaT | to set it apart His

ששת | ימים | תעבד | ועשית | כל‐מלאכתך

Six | days | will you work-serve | and do-fashion-accomplish | all occupations-works-businesses yours

ויום | השביעי | שבת | ליהוה | אלהיך | לא‐תעשה
כל‐מלאכה | אתה | ובנך‐ובתך | עבדך | ואמתך
|
ובהמתך | וגרך | אשר | בשעריך |

And day | the seventh | ShaBaT (Return-cease-stop) | to IaHUeH | ELoHIKa (your ALmighty) | No will you do-fashion-accomplish-make | all occupation-work-business yours | you | and son your | and daughter your | worker-laborer your | and maidservants your and beasts-cattle-animals your | and guest-visitor-sojourner your | which-who | inside | your gates-doors

כי | ששת‐ימים | עשה | יהוה | את‐השמים | ואת‐הארץ
את‐הים | ואת‐כל‐אשר‐בם | וינח | ביום | השביעי |
על‐כן | ברך | יהוה | את‐יום | השבת | ויקדשהו |

For-because | six - days | Ordered-did-fashioned-accomplished-made | IaHUeH | even - the heavens | and even - the earth | even the sea | and even - all-any-every - which-who-that - in them | and He rested | in day | the seventh | upon-above-over-in addition to - so-therefore-thus | blessed | IaHUeH | even - day | the RESTORATION | and He set it apart His

4

כבד | את‐אביך | ואת‐אמך | למען | יארכון | ימיך
על | האדמה | אשר‐יהוה | אלהיך | נתן | לך |

Honour-to be heavy | even - father your | and even mother your | towards the purpose of | he be many your | days | upon-above-over-in addition to | the soil-land | which-who-that - IaHUeH | ELoHIKa (your ALmighty) | gives | to you

5
 

לא | תרצח

NO | you will murder

6

לא | תנאף

NO | you will commit adultery

7

לא | תגנב

NO | you will steal-carry away

8

לא‐תענה | ברעך | עד | שקר

NO | you will witness-testify | with neighbor your | testimony | false-lie

9

לא | תחמד | בית | רעך | לא‐תחמד | אשת | רעך
ועבדו | ואמתו | ושורו | וחמרו | וכל | אשר | לרעך |

NO | you will covet-desire | house | friend-companion-neighbor your | no - you will covet-desire | wife | friend-companion-neighbor your | and worker-laborer his | and maidservant his | and ox-bull his | and ass-donkey his | and all-any-every  | which-who-that | to friend-companion-neighbor your

10